מדיניות הפרטיות

 מדיניות הפרטיות


רכישה באתר זה של חברת גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ ח.פ. 510899214 (להלן: "החברה") ורשת החנויות "גט-פרו" שבניהולה כרוכה במסירת פרטים אישיים.

מטרת מדיניות הפרטיות זו היא לתאר את השימוש שתעשה החברה בפרטיך האישיים כפי שיימסרו לצורך הרכישה באתר, וכן את זכויותיך בעניין.

לאמצעי הקשר עם החברה לחץ כאן.

מדיניות זו כתובה בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והיא מיועדת לנשים ולגברים כאחד.

נא קרא היטב מדיניות זו
 • מידע שתמסור לחברה ייאגר במאגרי המידע של החברה ויעשה בו שימוש כמפורט במדיניות הפרטיות זו.
 • מובהר שאין עליך חובה חוקית למסור פרטים אישים, אולם לא ניתן לבצע רכישות מקוונות מאתר החברה או להצטרף למועדון הלקוחות שלה ללא מסירת הפרטים הנדרשים.
 • מידע אודות שימוש באתר – מכיוון והאתר הוא אמצעי קשר נוסף עם החברה, הפרטים שעשויים להיות בידי החברה, יכול שיהיו רבים מאלו שנמסרו לה על ידך בעת השימוש באתר. מעבר למידע רגיל הנאסף בעת שימוש באתרים ברשת האינטרנט, החברה אינה אוספת מידע אודות שימוש באתר.
 • הוראות מדיניות זו באות בנוסף לכל הסכם אחר בינך לבין החברה ולתנאי השימוש באתר ומבלי לגרוע מהם.
שימוש בפרטים
 • לצורך ביצוע רכישות באתר או הצטרפות למועדון החברים יהיה עליך למסור פרטים אישיים.
 • החברה תשתמש במידע האישי שלך למטרות הבאות:
  • ביצוע עסקאות רכישה באמצעות האתר.
  • צירוף למועדון הלקוחות של החברה וניהול פרטי הקשר עם הלקוח, ועדכונים בדוא"ל לקראת תום תוקף החברות.
  • אספקת המוצר אותו הזמנת ואספקת שירות בקשר עימו.
  • העברת המידע בדבר אמצעי התשלום לחברת כרטיסי האשראי. מובהר כי לאחר ביצוע עסקה הגישה לפרטי אמצעי התשלום חסומה לעובדי החברה.
  • לצורך העברת חומר פרסומי אודות מוצרי החברה לרבות מבצעים, הנחות מוצרים חדשים וכו' במגוון אמצעי תקשורת לרבות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, וזאת אם תאשר זאת באופן הקבוע לכך באתר החברה ובכפוף לזכותך בכל עת לבקש שלא להמשיך ולעשות כן.
  • לצורך שימוש סטטיסטי שאינו מצריך חשיפת זהותך.
  • לצרכי אבטחה (לרבות לבירור או התגוננות מהתקפות סייבר או לצרכי מניעה).
  • ללימוד העדפות אישיות.
  • לשיפור האתר ושירותי החברה.
  • המידע שתמסור ישמש לצורך אבטחה, ניהול גישה למידע, בקרה.
זכות לסרב לקבל או להפסיק פניות שיווקיות

אתה רשאי לסרב לקבל מידע פרסומי בעת מסירת פרטיך. גם אם תבחר עתה שלא לסרב לקבל מידע פרסומי, אתה רשאי בכל עת לאחר מכן לפנות לחברה באמצעי הפניה המתוארים להלן ולבקש להפסיק לשלוח אליך מידע פרסומי:

בקשה להפסקת משלוח מידע פרסומי תטופל בהקדם ובמידת האפשר בתוך שלושה ימי עבודה. במקרה של נסיבות מיוחדות, בקשות שאינן ברורות וכו' עשויה תקופת הטיפול להתארך מעבר לכך.

יש לציין בבקשה לאלו אמצעי קשר היא מתייחסת – דואר אלקטרוני, מסרונים, פקסימיליה, הודעות אוטומאטיות, דואר וכו'. בהעדר ציון מפורש – הבקשה תטופל ביחס לכל אמצעי התקשורת.

זכות עיון

זכותך לעיין במידע הנוגע לך אשר יהיה אגור במאגרי המידע של החברה. אופן מימוש הזכות יקבע מעת לעת על ידי החברה בהתאם להוראות תקנות הגנת הפרטיות (תנאים לעיון במידע וסדרי הדין בערעור על סירוב לבקשת עיון), התשמ"א-1981.

באם תיתקל במידע מוטעה לגביך, או במידע שאתה סבור כי הוא מוטעה, אתה רשאי לבקש לתקנו או למחקו.

במידה ובקשתך לעיון, לתיקון או למחיקה תסורב תוכל לערער על כך לבית משפט השלום בדרך הקבועה בתקנות הנ"ל.

מסירת פרטים לצדדים שלישיים
 • החברה לא תעביר ללא הסכמתך מידע אישי לשימושם של צדדים שלישיים.
 • מידע אישי ימסר לצדדים שלישיים בכפוף להסדרים בעלי הגנה נאותה על מידע אישי לצורך אספקת שירותים או מוצרים לחברה או לך.
 • החברה עשויה להעביר את פרטיך לצד שלישי המספק לה שירותים (בכפוף להתחייבותו שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים האמורים לחברה) או המספק במשותף עימה שירותים (בכפוף לכך שלצד השלישי מדיניות הפרטיות בעל הגנה נאותה על מידע אישי או שהצד השלישי התחייב שלא לעשות כל שימוש במידע אלא לצורך אספקת השירותים האמורים). לדוגמא: החברה יכול שתעביר פרטיך לחברה שתספק לה שירותי דיוור באמצעות דוא"ל. החברה יכול שתעביר פרטיך לקבלן משנה במקרה בו החברה תפקיד את תפעול האתר בידי קבלן משנה וכיוצ"ב.
 • החברה לא תמכור או תשכיר את פרטיך לצדדים שלישיים.
 • החברה תהיה רשאית להעביר את פרטים לצדדים שלישים במקרים הבאים:
  • צו שיפוטי.
  • הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.
  • הליכים משפטיים קיימים או צפויים באופן סביר, שהחברה היא צד להם או שיש לה עניין בהם.
  • מתוך אמונה כי יהיה בכך להקטין הסיכון לנזק לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של אחר.
  • הגנה על אינטרס אישי כשר של החברה, עובדיה או מי מטעמה.
  • לחברות קשורות לחברה ובלבד שישתמשו במידע בכפוף למדינות פרטיות זו או למדיניות הפרטיות דומה.
  • בדיקה או בירור של חברות האשראי.
שינויים במדיניות הפרטיות

החברה רשאית לבצע שינויים במדיניות זו מעת לעת, תוך מתן הודעה מראש, ובלבד שלא יהיה בכך לפגוע בזכויותיך כפי שתהיינה עובר לשינוי, עד למועד השינוי, אלא אם הדבר בא לטובתך או על מנת להתאים המדיניות לשינויים שיבואו בדין שאז יכול שהשינוי יהיה מיידי.