תקנון מועדון לקוחות GET-PRO

תקנון מועדון לקוחות GET-PRO
(גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ)


לקוחות יקרים,

1. כללי
תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם מתנהל מועדון הלקוחות GET-PRO של חנויות Under Armour וגט פרו בישראל ("המועדון") המופעלות על ידי חברת גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ ("גרונדמן").

2. הגדרות

2.1 "דמי הצטרפות" – תשלום סך 50 ₪ (כולל מע"מ) לחברות במועדון, או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר יקנה ללקוח, בכפוף למילוי וחתימה על בקשת ההצטרפות, חברות למשך שנה אחת, בכפוף לאמור בתקנון זה. על אף האמור, מי שהינו חבר (בחברות פעילה) במועדון גט פרו בעת מילוי בקשת ההצטרפות, יהיה זכאי – אם בחר בכך ומילא אחר כל התנאים האחרים לקבלת חברות על פי תקנון זה - להחליף את חברותו במועדון גט פרו בחברות במועדון, ובמקרה זה לא יהיה חייב בתשלום דמי הצטרפות. מובהר, כי לקוח לא יהיה זכאי להיות חבר במועדון וכן במועדון גט פרו, במקביל.

2.2 "דמי חידוש" – תשלום סך של 50 ₪ (כולל מע"מ) למועדון, או סכום אחר כפי שיוחלט לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, אשר יקנו לחבר חברות למשך שנה אחת נוספת, החל מתום שנת החברות הראשונה ואילך, בכפוף לאמור בתקנון זה.

2.3 "חבר" – אדם פרטי מגיל 16 ומעלה, שהסדיר את תשלום דמי ההצטרפות או שחברתו חודשה בהתאם להוראות תקנון זה, ובלבד שמילא וחתם על בקשת ההצטרפות ואחר כל תנאי המועדון בהתאם לתקנון זה והחברה אישרה את חברותו במועדון, הנפיקה לו כרטיס חברות והכרטיס נמסר לידיו. מובהר כי כל אדם רשאי להצטרף פעם אחת למועדון ולא יתאפשר צירופו של אדם אשר רשום במאגר המידע של החברה כחבר מועדון קיים.

2.4 "כרטיס חברות" – כרטיס שהחברה תנפיק לחבר באופן אישי.

2.5 "הטבות המועדון" – הטבות המועדון יהיו אך ורק ההטבות המתוארות להלן: (א) מבצעי מועדון לקוחות, כפי שיקבעו על ידי החברה מעת לעת; (ב) הטבת הצטרפות כמתואר בסעיף ‎5 להלן; (ג) צבירת נקודות כמפורט בסעיף ‎6 להלן; (ד) הטבת יום הולדת כמתואר בסעיף ‎7 להלן;

2.6 "הרשתות" – רשת חנויות Under Armour ורשת חנויות גט פרו המופעלות על ידי החברה, כולל חנויות עודפים.

2.7 "רכישה מזכה" – רכישה אך ורק במזומן או בכרטיס אשראי בחנות מחנויות הרשתות למעט (1) רכישת כרטיס המועדון; (2) מימוש הטבת ההצטרפות; (3) תשלום באמצעות אמצעי תשלום שאינם מזומן ואשראי (לרבות תשלום בנקודות זכות, תשלום באמצעות שוברי קניה, שוברי הנחה, כרטיסי הנחה וכד'); (4) רכישת פרטי עודפים ופריטים אחרים שהחברה קבעה, מעת לעת, כי הם רכישתם לא תהווה "רכישה מזכה". הרכישה שבה עשה הלקוח שימוש בהטבת יום ההולדת תחשב כ"רכישה מזכה" כהגדרתה בתקנון זה, רק ביחס לסכום ששולם בפועל במזומן או באשראי.

2.8 "תעודת מזהה" - תעודת זהות או רישיון נהיגה בתוקף של החבר.

3. הצטרפות וחברות במועדון

3.1 ההצטרפות למועדון תתאפשר לכל המעוניין בכך, בכפוף לתשלום דמי הצטרפות, מילוי פרטים וחתימה על בקשת הצטרפות בנוסח שיקבע על ידי החברה (להלן: "בקשת ההצטרפות"). בקשת ההצטרפות תימסר לרשתות באחת החנויות שלהן.

3.2 החברה שומרת לעצמה את הזכות לסרב לאשר את רישומו של לקוח כחבר במועדון מכל סיבה שהיא ולפי ראות עיניה בלבד. אישרה החברה את הבקשה, תנפיק לחבר כרטיס חברות.

3.3 החבר יעדכן את החברה, באמצעות E-mail, לכתובת Eilat@get-pro.co.il, לגבי שינוי בפרטיו, על מנת לאפשר למועדון להמשיך וליידעו לגבי מבצעים והטבות. המועדון לא יהיה אחראי לאי-קבלת הטבה, הודעה או לתוצאה אחרת שתנבע מכך שפרטי הלקוח לא היו מעודכנים או מכל סיבה אחרת.

3.4 תקופת החברות במועדון (להלן: "תקופת החברות") תתחיל במועד קבלת כרטיס החברות, ותסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום קבלת כרטיס החברות; וכן - (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה.

3.5 תקופת חידוש (להלן: "תקופת החידוש") תתחיל, אך ורק במועד שבו יחולו התנאים המפורטים להלן: (א) הסתיימה תקופת החברות הראשונה או תקופת חידוש קודמת לפי העניין; (ב) שולמו לחברה דמי החידוש לגבי התקופה הרלוונטית במלואם. תקופת החידוש תסתיים במועד כמתואר להלן (לפי המוקדם): (א) לאחר שנה אחת מיום ההרשמה למועדון או חידושו, (ב) במועד שבו תבוטל חברותו של החבר כמתואר בתקנון זה.

3.6 תשלום דמי ההצטרפות ודמי החידוש יעשה במזומן או באמצעות כרטיס אשראי בלבד. לא יתקבלו אמצעי תשלום אחרים, לרבות כרטיסי שי ותווי קניה.

4. כרטיס החברות ומימוש הטבות המועדון 4.1 הזכאות להטבות המועדון מותנית בהצגת כרטיס החברות במעמד הקניה, בצרוף תעודה מזהה.

4.2 במקרה של אובדן או גניבת כרטיס החברות, יתאפשר לחבר ליהנות מההטבות המועדון, בכפוף למילוי טופס הצהרה על אובדן או גניבת כרטיס.

4.3 האחריות על שמירת הכרטיס הינה של החבר בלבד. ככל שכרטיס החברות אבד או נגנב או שהוא פגום, יפנה החבר לשירות הלקוחות של החברה (באמצעות E-mail, לכתובת Eilat@get-pro.co.il) ויעדכן את החברה בפרטי האירוע. החברה תשמור על נקודות הזכות וההטבות שנצברו בכרטיס עבור הלקוח ותעבירן לכרטיס חלופי חדש, אך זאת רק החל מן המועד בו אישרה החברה כי פרטי האירוע נקלטו אצלה.

4.4 בכרטיס החברות ניתן יהיה לעשות שימוש בחנויות הרשתות בישראל, אשר נכללו ברשימה שערכה החברה. רשימת החנויות תיערך בידי החברה ותעודכן על ידה (בדרך של הוספת ו/ או גריעת חנויות) על פי החלטת החברה מעת לעת. רשימת החנויות המעודכנת תהיה פתוחה לעיון חברי המועדון במשרדי החברה ובאתר האינטרנט של החברה.

4.5 מובהר בזה, כי לא ניתן להשתמש בכרטיס החברות והמועדון לא יקנה כל זכויות בגין רכישת מוצרים (לרבות רכישת מוצרי Under Armour או מוצרים של מותגים אחרים שמפיצה החברה): (א) באינטרנט; (ב) בחנויות או בנקודות מכירה שאינן מופעלות על ידי החברה;

4.6 כרטיס החברות ניתן לחבר באופן אישי ואינו ניתן להעברה או לשימוש על ידי אחר או באמצעות אחר.

4.7 רק חבר מועדון, בעצמו, רשאי לעשות שימוש בכרטיס החבר ובהטבות המוקנות מכוחו.

4.8 חישוב ההטבה יערך בעבור כל כרטיס בנפרד ולא ניתן לאחד קניות ו/ או נקודות זכות (כפי שמוגדרות להלן) או הטבות שבוצעו או נצברו בכרטיסי לקוחות שונים.

4.9 אלא אם נקבע בתקנון זה במפורש אחרת, החברות במועדון אינה מזכה בכפל מבצעים.

4.10 כרטיס החברות אינו "כרטיס חיוב" כמשמעותו בחוק כרטיסי חיוב, תשמ"ו- 1986.

4.11 תנאי ביטול עסקה שנעשתה באמצעות מימוש הטבות המועדון וכן ביטול של רכישה מזכה, כפופות להוראות תקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה) תשע"א-2010.

5. הטבת הצטרפות / חידוש בתשלום

5.1 כל חבר חדש שהצטרף למועדון בתשלום וכל חבר שחידש חברות בתשלום, יהיה זכאי להטבה של 20 נקודות למימוש באחת הרשתות, במהלך החודש הקלנדרי העוקב לחודש שבו הצטרף למועדון או חידש את חברותו. מובהר, כי ההטבה האמורה תוענק באופן חד פעמי ללקוח שבחר להצטרף למועדון במקום חברותו במועדון גט פרו. מימש הלקוח את ההטבה באופן חלקי, לא יקבל זיכוי בגין יתרת סכום ההטבה.

5.2 לא ניתן יהיה לממש את הטבת ההצטרפות במקביל למבצעי המועדון. כמו כן, החברה תהיה רשאית לקבוע כי לא ניתן לממש את ההטבה במקביל למבצעים אחרים ברשתות, על פי שיקול דעתה.

6. צבירה של נקודות זכות ומימושן

6.1 חבר מועדון יצבור נקודות במספר השווה ל- 10% מסך כל רכישה מזכה.

6.2 נקודות הזכות יהיו ניתנות לניצול בתוך שנה ממועד הרכישה המזכה האחרונה, וכל עוד כרטיס החבר בתוקף.

6.3 חבר מועדון יהיה זכאי להשתמש בנקודות שנצברו לזכותו אם צבר בעסקאות קודמות מעל 30 נקודות. החברה תהא רשאית לקבוע, על פי שיקול דעתה, כי מוצרים מסוימים אינם ניתנים לרכישה באמצעות מימוש נקודות זכות.

6.4 השיב החבר פריטים שרכש וזוכה בגין סכום הרכישה, יקוזזו נקודות הזכות אשר ניתנו לו בעבור אותם פריטים מסך נקודות הזכות שנצברו עד לאותה עת בחשבונו. עם מימוש הזיכוי בידי חבר המועדון, יושבו לחבר נקודות הזכות בהתאם. זוכה לקוח בגין השבת פריטים שנרכשו על ידי חבר מועדון אחר ברכישה מזכה, יקוזזו נקודות הזכות לחבר שביצע את הרכישה המקורית. החבר מבצע הרכישה לא יזכה בהשבת הנקודות בעת מימוש הזיכוי על ידי הלקוח שהשיב את הפריטים. אם הלקוח שהשיב את הפריטים חבר מועדון, ומימש את הזיכוי שניתן לו, יושבו הנקודות לחבר אשר מימש הזיכוי.

6.5 ניצל החבר יותר נקודות זכות מן המגיע לו, בשל תקלה או שיבוש במחשבי הרשתות, רשאית החברה לדרוש מהלקוח החזר כספי בערך של 1 ₪ עבור כל נקודת זכות שנוצלה בטעות.

7. הטבת יום הולדת

7.1 כל חבר חדש שהצטרף למועדון בתשלום וכל חבר שחידש חברות בתשלום, יהיה זכאי להטבת יום הולדת, חד פעמית, בכל אחת מן הרשתות במסגרתה יזכה חבר המועדון ב- 30% הנחה, על כל פריט שירכוש. לא יינתן כפל מבצעים בכל מקרה, הלקוח יזכה בהנחה הגבוהה יותר במידה והפריט מוגדר במבצע גבוהה יותר מ 30% הנחה.

7.2 הטבת יום ההולדת תקפה בעבור בעל הכרטיס בלבד, כנגד הצגת תעודה מזהה ושובר הנחה, וניתן לממשה אך ורק בחודש הקלנדרי (הלועזי) שבו חל יום הולדתו של החבר (כפי שאומת באמצעות התעודה המזהה). במקרה של אי התאמה לא יקבל החבר את ההטבה. ביקש החבר לעדכן את תאריך הלידה שלו, לא תחול ההטבה באופן רטרואקטיבי, והיא תהיה ניתנת למימוש רק בחודש שיחול יום הולדתו הבא של החבר.

7.3 ההטבה תינתן רק בגין עסקאות שהתשלום עבורן בוצע במזומן או באשראי.

8. מסירת מידע והשימוש בו

8.1 בבקשת ההצטרפות יתבקש הלקוח להמציא את הפרטים הבאים: שם מלא, מין, , תאריך לידה, מספר תעודת זהות או דרכון, טלפון נייד, טלפון נוסף, דואר אלקטרוני, חתימה, תאריך ובחירה האם לקבל אם לאו דיווח והודעות עדכון על מבצעים וכד'. פרטי חברי המועדון יישמרו בכתב ו/או במדיה מגנטית על פי החלטת החברה מעת לעת. יודגש כי לא ניתן להצטרף למועדון ללא מספר תעודת זהות.

8.2 בהצטרפות למועדון מסכים החבר להיכלל במאגר המידע של החברה. מובהר, כי מילוי הפרטים הנכונים והמלאים על גבי טופס הבקשה וכן עדכון המועדון בדבר שינוי בפרטים הינם באחריות הלקוח. הלקוח יהיה מנוע מלהעלות כל טענה בקשר לאי קבלת הטבות מחמת טעות בפרטי זיהוי הלקוח.

8.3 בכפוף לאמור בתקנון זה, הנתונים האישיים אותם ימסור החבר כמפורט לעיל, יישארו בידי החברה ו/או מי מטעמה אשר לא יעשו בהם שימוש למעט לצורך יצירת קשר עם חברי המועדון, ניהול ותפעול המועדון ופעולות שיווק שיבוצעו על ידי החברה ו/או מי מטעמה.

8.4 למען הסר ספק מובהר כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, תשמ"א-1981, חתימת החבר על גבי טופס הבקשה להצטרפות, במסגרתו נותן החבר את הסכמתו לקבלת דיוור, תהווה הסכמה לאפשר לחברה וכן לכל מותג או רשת שהחברה תפיץ או תפעיל בעתיד, לעשות שימוש בנתונים לצורכי דיוור ושיתופי פעולה עם חברות נוספות.

8.5 יובהר כי כל מידע אודות חבר מועדון שיצטבר בקשר להיותו חבר מועדון יחשב לקניינה של החברה, והחבר מוותר בזאת על כל טענה בגין שימוש במידע כאמור, לרבות טענה על פי חוק הגנת הפרטיות , תשמ"א-1981.

8.6 כל חבר רשאי לדרוש המועדון, בכתב, כי המידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע של ו/או לא יימסר לאדם, לסוג בני אדם, או לאנשים מסוימים והכל לפרק זמן מוגבל או קבוע.

8.7 בנוסף, רשאי החבר לדרוש מהחברה, בכתב, להסיר עצמו מרשימות הדיוור של המועדון.

9. ביטול חברות

9.1 החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, לבטל את החברות של כל חבר מטעמים סבירים (ובכלל זה: שימוש לרעה בכרטיס המועדון או הפרה אחרת של תקנון זה או הדין; אי ביצוע תשלום שהלקוח התחייב לבצעו או הפרת התחייבות אחרת שלו כלפי החבר או סכסוך מכל סוג שהוא בין החברה ללקוח; התנהגות לקוח באופן פוגע כלפי החברה או התנהגות שאינה הולמת בתחום חנויות הרשתות, וכיוצ"ב טעמים סבירים לפי שיקול דעתה הבלעדי והמוחלט של החברה). בעת הביטול יבוטלו כל הזכויות שצבר הלקוח במועדון קודם למועד הביטול.

9.2 מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, דמי ההצטרפות ו/או דמי חידוש לא יוחזרו לחבר מכל סיבה שהיא, לרבות במקרה של ביטול מוקדם של החברות במועדון בין אם ביוזמת הלקוח ובין אם ביוזמת החברה. במקרה שכזה יראו הטבת ההצטרפות החד פעמית כתמורה מלאה בגין דמי ההצטרפות ו/או דמי החידוש.

9.3 בוטלה החברות, ישיב הלקוח את כרטיס החברה שלו לחברה באופן מיידי.

10. זכויות החברה מבלי לגרוע מכל זכות הנתונה לחברה לפי כל דין ו/או לפי תקנון זה, שומרת לעצמה החברה גם את הזכויות הבאות:

10.1 לעדכן לפי שיקול דעתה את חברי המועדון בהטבות נוספות, מבצעים מיוחדים, עדכונים מוקדמים לגבי מכירות סוף עונה, הגעת קולקציות חדשות, ומבצעים אחרים, בכל אמצעי תקשורת שתבחר, הכל לפי שיקול הדעת הבלעדי והמוחלט של החברה.

10.2 לעדכן, לשנות, להפחית או להעלות את סכומי דמי ההצטרפות ודמי החידוש – הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה.

10.3 לעדכן, לשנות את הוראות התקנון ואת תנאי המועדון (לרבות הרעה או שיפור התנאים וההטבות המוצעות לחברי המועדון), על פי שיקול דעתה. החל ממועד שינוי התקנון יחייב הנוסח החדש, ובלבד שלא תיפגענה זכויות שנצברו בידי החברים עד לשינוי התקנון. נוסחו המחייב של התקנון הוא זה שיהא מצוי מעת לעת במשרדי החברה.

10.4 ספרי החברה הם שיקבעו את הנתונים החלים לגבי ההטבות שלהן זכאי הלקוח במסגרת המועדון (לרבות סטטוס נקודות הזכות, תוקפה של הטבת ההצטרפות והטבת יום ההולדת). סבר הלקוח כי הרישום שגוי, רשאי הוא לפנות בכתב לשירות לקוחות בנושא ולפרט את עמדתו (בדוא"ל eilat@get-pro.co.il).

11. כללי

11.1 תקנון זה יחול על כל חברי המועדון.

11.2 מטעמי נוחות בלבד, כתוב תקנון זה בלשון זכר. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי לשון נקבה.

11.3 מידע ופרטים : מידע ופרטים נוספים לרבות מענה על שאלות בכל ענין הקשור למועדון ניתן לקבל באמצעות פניה לשירות הלקוחות של החברה, בטלפון:03-6835586 או בכתובת: שביל התנופה 6, תל אביב יפו; דוא"ל eilat@get-pro.co.il.
גרונדמן ושות' שיווק מוצרי ספורט בע"מ

עדכון אחרון – מרץ 2019